کشانی, مهدیه, رستمی نسب, عباسعلی, اخلاقی, مسعود. (1397). مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 155-181. doi: 10.30471/edu.2018.1408
مهدیه کشانی; عباسعلی رستمی نسب; مسعود اخلاقی. "مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1397, 155-181. doi: 10.30471/edu.2018.1408
کشانی, مهدیه, رستمی نسب, عباسعلی, اخلاقی, مسعود. (1397). 'مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 155-181. doi: 10.30471/edu.2018.1408
کشانی, مهدیه, رستمی نسب, عباسعلی, اخلاقی, مسعود. مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 13(26): 155-181. doi: 10.30471/edu.2018.1408