شریفیان, فریدون. (1396). تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), 189-211.
فریدون شریفیان. "تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 91, 1396, 189-211.
شریفیان, فریدون. (1396). 'تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), pp. 189-211.
شریفیان, فریدون. تحلیل فضای حاکم بر توسعه دانش پژوهش ترکیبی در ایران و چگونگی کاربرد آن در مطالعات تربیتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(91): 189-211.