محمد امینی, میثم. (1396). اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), 7-28.
میثم محمد امینی. "اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23, 91, 1396, 7-28.
محمد امینی, میثم. (1396). 'اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 23(91), pp. 7-28.
محمد امینی, میثم. اهمیت تمایز ارزش‌های معرفتی و غیر معرفتی در شناخت رابطۀ علم و ارزش. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 23(91): 7-28.