خشوعی, مهدیه سادات. (1396). تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), 71-93. doi: 10.30471/edu.2017.1346
مهدیه سادات خشوعی. "تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 25, 1396, 71-93. doi: 10.30471/edu.2017.1346
خشوعی, مهدیه سادات. (1396). 'تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), pp. 71-93. doi: 10.30471/edu.2017.1346
خشوعی, مهدیه سادات. تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(25): 71-93. doi: 10.30471/edu.2017.1346