نوروزی, رضاعلی, بختیار نصرآبادی, حسنعلی. (1387). تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(7), 105-126.
رضاعلی نوروزی; حسنعلی بختیار نصرآبادی. "تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 7, 1387, 105-126.
نوروزی, رضاعلی, بختیار نصرآبادی, حسنعلی. (1387). 'تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(7), pp. 105-126.
نوروزی, رضاعلی, بختیار نصرآبادی, حسنعلی. تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 3(7): 105-126.