جعفرنیا, فاطمه سادات, امین خندقی, مقصود, قندیلی, سید جواد, جواهری, محمدرضا. (1395). تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), 129-150.
فاطمه سادات جعفرنیا; مقصود امین خندقی; سید جواد قندیلی; محمدرضا جواهری. "تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 23, 1395, 129-150.
جعفرنیا, فاطمه سادات, امین خندقی, مقصود, قندیلی, سید جواد, جواهری, محمدرضا. (1395). 'تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(23), pp. 129-150.
جعفرنیا, فاطمه سادات, امین خندقی, مقصود, قندیلی, سید جواد, جواهری, محمدرضا. تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(23): 129-150.