1.

تحلیل فرهنگی نسبت میان زیارت و عرفی‎گرایی در جامعه معاصر ایران مطالعه مردم‎نگارانه زیارت امام رضا (ع) از منظر انسان‎شناسی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 79-106
زهرا اکبری؛ آیین حسینی؛ نعمت الله فاضلی

2.

هرمنوتیک تجدد و فلسفه علوم انسانی (تحلیلی بر آرای رضا داوری اردکانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403
مالک شجاعی جشوقانی