1.

بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 211-234
محمد جواد توکلی

2.

درآمدی روش‌شناختی بر کنش اقتصادی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 203-225
هادی موسوی

3.

روش‌شناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه‌النظریه

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 7-29
رضا خراسانی