1.

رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر)

دوره 13، شماره 26، مهر 1400، صفحه 79-112
میثم رضوان پور؛ اصغر محمدی

2.

نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 113-131
مجید سلیمانی؛ علی باقی نصرآبادی