1.

بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 125-150
حبیب انصاری سامانی؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ داوود شایق؛ علی اژدری

2.

نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 167-188
مسعود حاجی زاده میمندی؛ محمد مهدی شمس الدینی؛ زهرا فلک الدین