1.

بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 177-192
ویدا ورهرامی

2.

تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال‌های 1380−1390

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 9-26
ویدا ورهرامی؛ جابر لایق گیگلو؛ وحید لایق گیگلو