1.

بررسی تأثیر دین‌داری بر اخلاق کسب‌وکار با نقش میانجی مقیاس نگرش پولی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 125-150
حبیب انصاری سامانی؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ داوود شایق؛ علی اژدری

2.

دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 187-216
علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی؛ علی‌اکبر باجلان