1.

درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی

صفحه 1-21
حسین غلامی؛ حسین جوادی حسین آبادی

2.

تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی

صفحه 23-41
مرضیه عبدلی مسینان

3.

گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی

صفحه 43-58
علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه

4.

نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی

صفحه 59-80
کیوان الستی

5.

تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی

صفحه 81-98
محمدباقر سعیدی روشن؛ هادی موسوی؛ محمود رجبی؛ علیرضا محمدی فرد

6.

روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده

صفحه 99-115
میثم شیرخدایی؛ حسن دانایی فرد؛ فرشته خلیلی پالندی؛ ندا طهماسبی روشن