دهستانی, مهدی. (1394). بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), 87-104.
مهدی دهستانی. "بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 17, 1394, 87-104.
دهستانی, مهدی. (1394). 'بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(17), pp. 87-104.
دهستانی, مهدی. بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 9(17): 87-104.