1.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

صفحه 7-26
رضا خجسته‌مهر؛ فیروزه رضائی؛ منصور سودانی

2.

نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان

صفحه 27-56
مریم نوذری؛ افسانه زمانی‌مقدم

3.

الگوی «تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی» و مقایسه آن با «درمان شناختی رفتاری» در کاهش اضطراب

صفحه 57-86
حمزه عبدی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ سیدمحمد غروی ‌راد؛ عباس پسندیده؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی

4.

بررسی نقش عامل‌های شخصیتی در پیش‌بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت

صفحه 87-104
مهدی دهستانی

5.

بررسی رابطه بین «هوش معنوی» و «تعهد سازمانی» دبیران

صفحه 105-132
مهری دهقانی؛ سیف اله فضل الهی قمشی

6.

تحلیل روان‌شناختی نشوز و راهکارهای سه‌گانه قرآن

صفحه 133-152
جواد ترکاشوند

7.

ساخت مقدماتی مقیاس تشخیصی افسردگی «مبتنی بر بعضی سوره‌های قرآن کریم»

صفحه 153-180
فاطمه فیاض؛ هادی بهرامی احسان؛ احمدرضا اخوت