نظری, علی اشرف, صحرایی, علیرضا. (1394). هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 63-92.
علی اشرف نظری; علیرضا صحرایی. "هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 63-92.
نظری, علی اشرف, صحرایی, علیرضا. (1394). 'هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 63-92.
نظری, علی اشرف, صحرایی, علیرضا. هستی‌شناسی رهیافت سازه‌‌انگاری و بازخوانی چشم‌اندازهای تحلیلی آن: دیرینه‌‌شناسی مناظره‌های فکری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 63-92.