پورفرج, علیرضا, گیلک حکیم‌آبادی, محمدتقی, انصاری سامانی, حبیب, باجلان, علی‌اکبر. (1393). دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 187-216.
علیرضا پورفرج; محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی; حبیب انصاری سامانی; علی‌اکبر باجلان. "دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1393, 187-216.
پورفرج, علیرضا, گیلک حکیم‌آبادی, محمدتقی, انصاری سامانی, حبیب, باجلان, علی‌اکبر. (1393). 'دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 187-216.
پورفرج, علیرضا, گیلک حکیم‌آبادی, محمدتقی, انصاری سامانی, حبیب, باجلان, علی‌اکبر. دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 11(22): 187-216.