محمدزاده, یوسف. (1393). عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 117-154.
یوسف محمدزاده. "عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1393, 117-154.
محمدزاده, یوسف. (1393). 'عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 117-154.
محمدزاده, یوسف. عوامل تعیین‌کنندۀ هزینه‌های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 11(22): 117-154.