امیدیان, مهدی, طاهری‌فرد, احمد. (1393). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), 127-144.
مهدی امیدیان; احمد طاهری‌فرد. "بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15, 1393, 127-144.
امیدیان, مهدی, طاهری‌فرد, احمد. (1393). 'بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), pp. 127-144.
امیدیان, مهدی, طاهری‌فرد, احمد. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1393; 8(15): 127-144.