میترف, یان, دنتون, الیزابت, رستگار, علی. (1382). مطالعه معنویت در محیط کار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(37), 163-184.
یان میترف; الیزابت دنتون; علی رستگار. "مطالعه معنویت در محیط کار". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9, 37, 1382, 163-184.
میترف, یان, دنتون, الیزابت, رستگار, علی. (1382). 'مطالعه معنویت در محیط کار', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 9(37), pp. 163-184.
میترف, یان, دنتون, الیزابت, رستگار, علی. مطالعه معنویت در محیط کار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1382; 9(37): 163-184.