علی اصغرزاده, محدثه, واعظ برزانی, محمد, سامتی, مرتضی, قاسمی, محمدرضا, حسینی غفار, سیدعباس. (1402). تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 223-245. doi: 10.30471/iee.2024.9845.2378
محدثه علی اصغرزاده; محمد واعظ برزانی; مرتضی سامتی; محمدرضا قاسمی; سیدعباس حسینی غفار. "تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 223-245. doi: 10.30471/iee.2024.9845.2378
علی اصغرزاده, محدثه, واعظ برزانی, محمد, سامتی, مرتضی, قاسمی, محمدرضا, حسینی غفار, سیدعباس. (1402). 'تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 223-245. doi: 10.30471/iee.2024.9845.2378
علی اصغرزاده, محدثه, واعظ برزانی, محمد, سامتی, مرتضی, قاسمی, محمدرضا, حسینی غفار, سیدعباس. تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 223-245. doi: 10.30471/iee.2024.9845.2378