اعتصامی پور, راضیه, باقری, فریبرز, زارع بهرام آبادی, مهدی. (1398). رابطه بین الگوهای ارتباط والد-فرزند و مهارت های ارتباطی با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزت نفس: مدل یابی ساختاری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, (), -. doi: 10.30471/edu.2019.1557
راضیه اعتصامی پور; فریبرز باقری; مهدی زارع بهرام آبادی. "رابطه بین الگوهای ارتباط والد-فرزند و مهارت های ارتباطی با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزت نفس: مدل یابی ساختاری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی, , , 1398, -. doi: 10.30471/edu.2019.1557
اعتصامی پور, راضیه, باقری, فریبرز, زارع بهرام آبادی, مهدی. (1398). 'رابطه بین الگوهای ارتباط والد-فرزند و مهارت های ارتباطی با میانجیگری مدیریت هیجانی و عزت نفس: م