بستان, جسین. (777). کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرفی‌شدن براساس متون اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), 35-62.
جسین بستان. "کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرفی‌شدن براساس متون اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15, 777, 35-62.
بستان, جسین. (777). 'کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرفی‌شدن براساس متون اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15), pp. 35-62.
بستان, جسین. کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرفی‌شدن براساس متون اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(15): 35-62.