احمدزاده, خالد, فقه مجیدی, علی, ضرونی, زهرا. (1396). تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 151-180.
خالد احمدزاده; علی فقه مجیدی; زهرا ضرونی. "تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1396, 151-180.
احمدزاده, خالد, فقه مجیدی, علی, ضرونی, زهرا. (1396). 'تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 151-180.
احمدزاده, خالد, فقه مجیدی, علی, ضرونی, زهرا. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 13(26): 151-180.