هدایتی, بنت‌الهدی, فاتحی‌زاده, مریم‌السادات, آکوچکیان, احمد. (1387). بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), 119-140.
بنت‌الهدی هدایتی; مریم‌السادات فاتحی‌زاده; احمد آکوچکیان. "بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 2, 1387, 119-140.
هدایتی, بنت‌الهدی, فاتحی‌زاده, مریم‌السادات, آکوچکیان, احمد. (1387). 'بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), pp. 119-140.
هدایتی, بنت‌الهدی, فاتحی‌زاده, مریم‌السادات, آکوچکیان, احمد. بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(2): 119-140.