1.

بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان

صفحه 7-32
محمدحسین شریفی‌نیا

2.

رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان

صفحه 31-43
محمدباقر کجباف؛ حفیظ‌ الله رئیس‌پور

3.

رابطة بین ابعاد دینداری با شادی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان

صفحه 45-58
احمد عابدی؛ علیرضا شواخی؛ مریم تاجی

4.

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه گرایش‌های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 59-77
احسان شریفی؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ داوود مفتاق

5.

اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی

صفحه 79-93
فریده حسین‌ثابت

6.

نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر

صفحه 95-117
مجید مهرمحمدی

7.

بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان

صفحه 119-140
بنت‌الهدی هدایتی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ احمد آکوچکیان