شریفی‌نیا, محمدحسین. (1387). بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), 7-32.
محمدحسین شریفی‌نیا. "بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 2, 1387, 7-32.
شریفی‌نیا, محمدحسین. (1387). 'بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(2), pp. 7-32.
شریفی‌نیا, محمدحسین. بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی در کاهش بزهکاری زندانیان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 2(2): 7-32.