توکلی, ماهگل, لطیفی, زهره, امیری, شعله. (1388). بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 65-77.
ماهگل توکلی; زهره لطیفی; شعله امیری. "بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 1388, 65-77.
توکلی, ماهگل, لطیفی, زهره, امیری, شعله. (1388). 'بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 65-77.
توکلی, ماهگل, لطیفی, زهره, امیری, شعله. بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 3(5): 65-77.