شکوهی یکتا, محسن, فقیهی, علی‌نقی, زمانی, نیره, پرند, اکرم. (1388). مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 43-63.
محسن شکوهی یکتا; علی‌نقی فقیهی; نیره زمانی; اکرم پرند. "مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 1388, 43-63.
شکوهی یکتا, محسن, فقیهی, علی‌نقی, زمانی, نیره, پرند, اکرم. (1388). 'مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 43-63.
شکوهی یکتا, محسن, فقیهی, علی‌نقی, زمانی, نیره, پرند, اکرم. مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1388; 3(5): 43-63.