انصاری, مریم, میرشاه جعفری, ابراهیم. (1389). تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 123-142.
مریم انصاری; ابراهیم میرشاه جعفری. "تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 123-142.
انصاری, مریم, میرشاه جعفری, ابراهیم. (1389). 'تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 123-142.
انصاری, مریم, میرشاه جعفری, ابراهیم. تأملی بر سازوکار ایمان و امید در زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان انسان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 123-142.