هویدا, رضا, همایی, رضا, عابدی, احمد. (1389). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), 89-101.
رضا هویدا; رضا همایی; احمد عابدی. "اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 6, 1389, 89-101.
هویدا, رضا, همایی, رضا, عابدی, احمد. (1389). 'اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(6), pp. 89-101.
هویدا, رضا, همایی, رضا, عابدی, احمد. اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مذهبی بر احساس گناه زوج‌های نابارور شهر اصفهان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1389; 4(6): 89-101.