انصاری, حسن, فقیهی, علی‌نقی, حسینی سمنانی, صدیقه. (1395). بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), 147-163.
حسن انصاری; علی‌نقی فقیهی; صدیقه حسینی سمنانی. "بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 18, 1395, 147-163.
انصاری, حسن, فقیهی, علی‌نقی, حسینی سمنانی, صدیقه. (1395). 'بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), pp. 147-163.
انصاری, حسن, فقیهی, علی‌نقی, حسینی سمنانی, صدیقه. بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(18): 147-163.