عجم, علی‌اکبر. (1395). تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), 125-146.
علی‌اکبر عجم. "تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10, 18, 1395, 125-146.
عجم, علی‌اکبر. (1395). 'تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 10(18), pp. 125-146.
عجم, علی‌اکبر. تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 10(18): 125-146.