1.

بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 69-94
محمود یعقوبی‌دوست؛ حلیمه عنایت

2.

تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 25-46
سیدعلی هادیان؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ مسعود آذربایجانی

3.

مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 55-80
محمد سروش