1.

ارزیابی استعاره تکامل داروینی در نظریه پارادایمی کوهن

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 129-149
غلامحسین مقدم حیدری

2.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 127-144
مهدی امیدیان؛ احمد طاهری‌فرد