1.

آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 117-148
مسعود آذربایجانی

2.

تأثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان‌شناسی دین

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 25-46
سیدعلی هادیان؛ سیدمحمد غروی‌راد؛ مسعود آذربایجانی

3.

روش‌شناسی ویلیام جیمز در روان‌شناسی دین

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 141-162
مسعود آذربایجانی

4.

نقدی روش‌شناسانه بر مقیاس‌های سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 45-70
بابک شمشیری