1.

تأثیر تسهیلات قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد در ایران

دوره 15، شماره 30، مهر 1397، صفحه 29-50
حجت ایزدخواستی

2.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی

3.

خسارت تأخیر تأدیه ى وجه نقد

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 76-96
حسن وحدتی شبیری

4.

رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی در عرصه بانکداری رایج بین الملل

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 67-114
محمد واعظ؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهدی دوروشی دهکردی