1.

بررسی ارتباط عوامل موثر در تصمیم‌گیری اخلاقی اسلامی از دیدگاه حسابداران با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 99-120
حسین رجب دری

2.

رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 139-156
زهره حاجیها؛ حسین رجب دری

3.

راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 155-174
حسینعلی عربی

4.

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 161-180

5.

مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 133-144
امیر حسین‌زاده؛ حسن عابدی جعفری

6.

نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی اخلاق حرفه‌ای مراکز پژوهشی دینی استان قم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 113-131
مجید سلیمانی؛ علی باقی نصرآبادی