عربی, حسینعلی. (773). راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 155-174.
حسینعلی عربی. "راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 155-174.
عربی, حسینعلی. (773). 'راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 155-174.
عربی, حسینعلی. راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 155-174.