1.

تحلیل کتاب‎های هدیه‎های آسمان دورۀ ابتدایی نسبت به مؤلفه‎های شکوفایی

دوره 15، شماره 29، مهر 1400، صفحه 145-162
جابر افتخاری؛ حجت افتخاری؛ ثریا رنجبری

2.

واکاوی معنای تربیت بر اساس خوانش شهید مطهری از نظریه فطرت

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 103-124
شهرام رامشت؛ میثم صداقت زاده