1.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 107-127
هادی امیری؛ غلامحسین کیانی؛ فاطمه صادق‌پور صادق‌پور

2.

بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 97-142
هادی امیری؛ مجتبی رئیس صفری

3.

تاملی بر نحوه تحلیل نهادی در مالیات ستانی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 159-198
الیاس نادران؛ هادی امیری

4.

کارایی تطبیقی تعاونی‌های کشاورزی در بخش تأمین نهاده با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 9-38
هادی امیری؛ احمد گوگردچیان؛ غلامحسین کیان؛ امیر علیزاده