1.

پارادوکس صورت‎بندی تغییرات نهادی؛ یک مرور نظام‎مند

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 7-35
جواد غیاثی؛ محمد جواد رزمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی چشمی

2.

مدل‎سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 185-204
وحید ارشدی؛ جواد غیاثی؛ رضا توکلی جاغرق؛ مجید منفرد؛ طیبه عضدی