1.

آنچه خود داشت... نقدى بر مقاله ى امام حسین(ع) در دایرة المعارف اسلام

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 169-178

2.

آیا تبیین هاى تاریخى متفاوت اند؟

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 151-168

3.

از چیستى علم به سوى چگونگى علم

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 171-198

4.

از حاشیه قانون مدنى تا طرح اصلاح آن نظرى بر «مجموعه ى محشاى قانون مدنى»

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 174-185

5.

افول دین دارى و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 35-52

6.

اندیشه ى پساتوسعه گرایى وگشت فرهنگى بررسى نسبت اقتصاد و فرهنگ در دیدگاه هاى توسعه

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 53-84

7.

بازتاب تفکر عثمانى در حادثه ى کربلا

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 67-108

8.

بازنگرى در پوزیتیویسم منطقى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 199-223

9.

بستر تاریخى مفاهیمِ سیاسى ـ اجتماعى حادثه ى کربلا

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 26-66

10.

پژوهش حقوقى در اینترنت

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 123-137

11.

تابعیت طفل طبیعى در نظام حقوقى ایران

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 39-75

12.

تبیین شناسى تحلیل هاى عاشورا

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 109-136

13.

تحلیلى از حقوق جزا با رویکرد اقتصادى

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 138-173

14.

تراژدى کربلا: جامعه شناسى گفتمان شیعى

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 179-196

15.

تعیّن اجتماعى معرفت هاى وحیانى در اندیشه ى علاّمه طباطبایى

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 110-134

16.

جامعه شناسى حقوق

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 171-205

17.

جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 8-25

18.

چشم اندازى بر حقوق بشر بین المللى از منظر اسلام

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 186-203

19.

خسارت تأخیر تأدیه ى وجه نقد

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 76-96

20.

درآمدى بر شناخت ابعاد تهاجم فرهنگى و نحوه ى مقابله با آن

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 85-109

21.

روش شناسى علوم اجتماعى اسلامى «شاخص هاى معرفت شناختى و پاسخ جاى گزین»

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 135-164

22.

زوال مسأله ى تحدید

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 121-140

23.

سنجش ناپذیرىِ رده بندى ها و واقع گرایى علمى از دیدگاه سنکى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 29-47

24.

علم شناسى کوهن و نگرش گشتالتى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 10-28

25.

قرائتى دیگر از ابطال گرایى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 80-96

26.

قراردادى گرى پاپر در مبناى تجربى علم

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 48-79

27.

قیام عاشورا: بایدها و پیامدها

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 4-25

28.

کارکردهاى خانواده از منظر اسلام و فمینیسم

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 4-34

29.

لاکاتوش و معقولیّت معرفت علمى

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 97-120

30.

محمد بن حنفیه و قیام کربلا

دوره 8، شماره 33، بهمن 1381، صفحه 137-150

31.

نقد کتاب تاریخ تفکر اجتماعى در اسلام

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 165-170

32.

نقش تاریخ در فلسفه ى علم

دوره 9، شماره 34، خرداد 1382، صفحه 141-154

33.

نقش قبض در عقد قرض

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 97-122

34.

همه پرسى و شوراى نگهبان

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 26-38