1.

آلوین پلنتینجا و معرفت شناسى اصلاح شده *

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 30-52

2.

ارزیابى روند توجهات زیست محیطى در طول دو برنامه پنج ساله کشور

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 201-223

3.

اسـلام (تعلیم و تربیت)

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 113-130

4.

اقبال لاهورى و جامعه شناسى معرفت مجید کافى

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 59-83

5.

انقیاد «جان استوارت میل»

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 153-166

6.

انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامى

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 107-120

7.

باورهاى علم دینى

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 36-68

8.

بررسى برهان وجودى آنسلم

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 69-93

9.

بررسى تاریخى جدال فضیلت و آزادى در اندیشه سیاسى غرب

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 88-114

10.

بررسى دیدگاه هاى تربیتى(1)

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 43-63

11.

بررسى مجدد رابطه دین و جرم اثرات دین، کنترلهاى غیر دینى و محیط اجتماعى بر بزهکارى بزرگسالان

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 145-182

12.

تربیت دینى از دیدگاه کانت

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 120-152

13.

تربیت دینى از دیدگاه کانت (2)

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 94-106

14.

جامعه شناسى تاریخى دوران بعثت

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 115-140

15.

درس هاى فلسفه اخلاق

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 140-152

16.

دین، کجروى و کنترل اجتماعى

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 219-249

17.

دیـن و عقـل

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 12-35

18.

زبانهاى مقدس و متون مقدس

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 199-219

19.

علم، باور و معرفت شناسى اصلاح شده

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 201-218

20.

فلسفه زبان ویتگنشتاین، متقدم و متأخر

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 53-87

21.

مرورى بر کتاب مغازىِ موسى بن عُقْبَه

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 141-174

22.

معضل تعریف توسعه

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 175-187

23.

معقولیت و شواهد تجربى

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 64-119

24.

معقولیت و نسبى گرایى نسبى گرایى مبتنى بر نظریه معقولیت طبیعى

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 4-29

25.

مفهوم نفس حافظ کلیت و یکپارچگى روانشناختى در انسان

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 44-58

26.

نظریه هاى دخالت دولت

دوره 6، شماره 23، مرداد 1379، صفحه 121-144

27.

نگاهى بر اقتصاد سیاسى نفت

دوره 6، 24-25، دی 1379، صفحه 188-200

28.

نگاهى به مفهوم سیاست

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 84-112

29.

هرمنوتیک(1) و روش فرضى ـ قیاسى

دوره 6، شماره 22، خرداد 1379، صفحه 167-200

30.

یادداشتى بر ترکیبى بودن گزاره هاى ریاضى در تمهیدات کانت .

دوره 5، شماره 21، بهمن 1378، صفحه 131-139