1.

آثار روانى ـ اجتماعى خداباورى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 29-42

2.

افق هاى جدید در تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 81-89

3.

الهیات، جامعه شناسى و جامعه شناسى دینى

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 96-114

4.

انسان

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 71-90

5.

انسان معاصر و مسأله معنا و هویت

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 43-50

6.

انسان و خداى ادیان توحیدى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 22-24

7.

تربیت حرفه اى در بستر دیدگاه اسلام

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 38-52

8.

تنبیه از دیدگاه اسلامى

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 16-25

9.

چرا اقتصاددانان توافق ندارند

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 58-71

10.

«خطامحورى» بستر درست اندیشیدن (نقش خطا در فرآیند تربیت)

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 1-15

11.

در باب استعداد آدمى تحقیقى در فلسفه تعلیم و تربیت

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 74-80

12.

دین و تربیت

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 26-37

13.

رابطه انسان و خود

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 15-21

14.

رابطه نفس و بدن نزد فیلسوفان پس دکارتى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 1-14

15.

زبان دین و زبان علم

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 88-95

16.

ساختار علم (درآمدى بر علم دینى)

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 23-45

17.

علم دینى

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 70-87

18.

عینیت علمى و نگرش دینى

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 46-69

19.

فلسفه دین: برگزیده اى از دیدگاه هاى معاصر

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 130-141

20.

مرورى بر مبانى، اصول و شیوه هاى تهذیب اخلاقى از نظر غزالى و فیض

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 63-73

21.

معنا و بى معنایى در «علم دینى»

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 12-21

22.

نگاهى به نظریه تحولى پیاژه ] ساخت، پدید آئى و تحول روانشناختى آدمى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 51-57

23.

نگرشى به «سرشت انسان نیک است یا بد» از منظر فلسفه زیست شناسى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 25-28

24.

وضع آموزش و پرورش و دانشهاى مربوط به آن در پایان قرن بیستم

دوره 4، 14-15، خرداد 1377، صفحه 53-62