1.

آیا اعتبار حقیقت، همان اعتبار جامعه است؟ بازسازى و نقد نظریات اولیه دیوید بلور

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 87-118

2.

آیا انسانشناسى مى تواند عینى باشد؟

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 57-60

3.

آیا تربیت علم است؟

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 1-11

4.

از مقتضیات زبان فارسى در ترجمه قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 12-24

5.

انسان به منزله عامل بحثى تطبیقى درباره نقش پیش فرض ها در روانشناسى

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 1-3

6.

انسانشناسى فطرى

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 5-10

7.

انسانشناسى و چند پرسش

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 75-76

8.

انسـان کامـل (مطلوب) از دیـدگـاه اسـلام و روانشناسى

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 1-2

9.

بحران انسانشناسى معاصر

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 11-11

10.

تأملى بر فـقــه و جامعه شناسى

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 80-92

11.

تحول و تکون جامعه شناسى معرفت

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 3-8

12.

تطور اجتماعى معرفت از دیدگاه مولوى

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 64-86

13.

تکامل انسان مقایسه یک نظریه اسلامى با نظریه اى در روانشناسى انسانگرا

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 3-5

14.

دویدن در پى آواز حقیقت

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 93-98

15.

دیدگاههاى اجتماعى ابوریحان بیرونى

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 51-70

16.

رابطه معرفت و جامعه گذرى بر اندیشه هاى متفکران مسلمان

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 132-143

17.

رابطه نفس و بدن

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 75-76

18.

روانشناسى سلامت

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 99-112

19.

فطرت و شخصیت

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 43-48

20.

فطرى بودن دین از دیدگاه معرفت شناسى

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 12-13

21.

کیفیت ارتباط ساحت هاى وجود انسان

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 14-1

22.

مـرزها

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 71-79

23.

معرفى محتوایى کتاب جامعه شناسى معرفت

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 144-162

24.

مهمترین پیشفرض انسانشناختى علم اقتصاد

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 1-2

25.

مولفه های تعیین درارا معرفتی مارکس

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 9-26

26.

میبدى و تفسیر کشف الاسرار

دوره 3، شماره 10، خرداد 1376، صفحه 25-50

27.

نفوذ و حضور آراء و ارزشهاى ایدئولوژیک در علوم تجربى

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 119-131

28.

نقدى بر دیدگاه کارل مانهایم در جامعه شناسى معرفت

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 51-63

29.

نگاهى به جامعه شناسى معرفت ماکس شلر

دوره 3، 11-12، آبان 1376، صفحه 27-50