1.

الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 89-113
علی اصغر هاشم پور؛ سید محمدکاظم رجایی

2.

بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 7-19
علی بلورفروش؛ محمد اسماعیل انصاری