1.

شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 69-89
سیما قرآنی سیرجانی؛ محسن آیتی؛ سید حسن قدسی پور؛ محمد علی رستمی نژاد

2.

واکاوی مبانی تصمیم گیری مصلحت محور در نظام قواعد فقهی (با تأکید بر قاعده‎ فقهی نفی ضرر)

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 53-76
احسان علی اکبری بابوکانی؛ احمد علی قانع