1.

بازخوانی داستان‌های مثنوی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی ‌و تدوین راهنمای داستان‌ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 29-52
فاطمه عظمت مدارفرد؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری

2.

بررسی تأثیر داستان‎های فکری برگرفته از سیرۀ حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش‎آموزان دختر پایۀ ششم دبستان در شهرستان شهربابک

دوره 16، شماره 36، تیر 1400، صفحه 137-162
فریبا حسین محمدی؛ علی ستاری؛ هدی السادات محسنی

3.

بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 75-94
فاطمه صدر

4.

تأثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 95-114
طیبه ماهروزاده؛ علی ستاری؛ زهرا ملکی

5.

تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 7-28
فاطمه موحدی پارسا؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ علی همت بناری

6.

جایگاه تربیت فکری کودکان در آرای فلسفی و تربیتی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 117-136
سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ اکبر رهنما

7.

شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 115-137
منیره عابدی؛ رضاعلی نوروزی؛ حسینعلی مهرابی؛ محمدحسین حیدری

8.

مقایسۀ مفهوم «مرگ» در متون داستانی فلسفه برای کودکان و دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 73-95
مریم جامه بزرگی؛ زهرا مینایی

9.

مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 139-157
محمدعلی زینلی

10.

نقش داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) از منظر قرآن در آموزش تفکر مراقبتی مبتنی بر آموزه های فلسفه برای کودکان

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 73-91
محبوبه توکلی؛ محمدجواد صافیان؛ یحیی قائدی؛ حسین اردلانی