1.

از چالش رابطۀ باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 15-25
رضا ماحوزی؛ علی اصغر مروت

2.

بررسی تحلیلی مفهوم تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 25-48
محمد داودی

3.

تأملی در ویژگی‌های روش‌شناختی مکتب فلسفی صدر المتألهین

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 9-30
علی شیروانی

4.

تاثیر مبانی فلسفی و جهانبینی ابنسینا بر طب سینوی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 119-148
احمد شه گلی

5.

تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 7-30
حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان

6.

تبیین فلسفی نسبت میان حیا و حجاب و دلالت‎های تربیتی آن در تربیت اسلامی

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 29-55
فرشته ذوالفقاری؛ علی ستاری؛ مریم بناهان قمی

7.

درآمدى بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفکر انتقادى

دوره 10، شماره 40، آذر 1383، صفحه 72-92
حسنعلی بختیار نصرآبادى؛ رضاعلی نوروزی

8.

روش‌ شناخت حقیقت در حکمت اشراق

دوره 21، شماره 84، مهر 1394، صفحه 31-42
محمد بهشتی

9.

روش‌شناسی فلسفی ولفسون (روش فرضی ‐ استنتاجی)

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 191-209
رضا گندمی نصرآبادی

10.

کنش اختیاری و مبادی صدور آن در نظریه عمل علامه طباطبایی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 17-29
محمد احمدی زاده؛ علی امینیان

11.

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معاد باوری در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 139-156
سوسن کشاورز؛ محسن زهری